KINNITATUD
Hoolekogu 03.09.2015
protokolliga nr 6-1/4

IISAKU LASTEAED KUREKELL
KODUKORD

1. Üldsätted

1.1. Iisaku lasteaed Kurekell kodukord (edaspidi kodukord) lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, Iisaku lasteaed Kurekell põhimäärusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on paberkandjal kättesaadav tutvumiseks lastaia direktori kabinetis ning rühmades.

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine.

2.1.Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 – 18.00.

2.2.Riiklikel pühadel on lasteaed suletud.Lühendatud tööpäevad (kell 15.00-ni) eelnevad jõululaupäevale, uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale ja võidupühale .

2.3.Soovitav on laps tuua lasteaeda hommikusöögiks, kuid kindlasti hiljemalt kella 8.45-ks, kell 9.00 algavad õppe- ja kasvatustegevused.

2.4.Laps tuleb hommikul lasteaeda ja õhtul läheb lasteaiast koos lapsevanema või lapsevanema poolt kirjalikult volitatud isikuga.
LAPSE SAATMINE VÄRAVA/VÄLISUKSE JUUREST ÜKSI ON KEELATUD !

2.5.Lastele palume järele tulla hiljemalt 17.45, sest asjade kokkupanek ja riietumine võtab samuti aega. Palun ärge lahkuge õpetajale teatamata!

2.6.Rühmatöötajad ei anna kojuminekuks last üle alaealisele, võõrale või joobnud inimesele.

2.7.Eriolukordades, kus lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.

2.8. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja veel lapsevanemat 30 minutit. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega ning teavitab olukorrast ka direktorit.Vajadusel teavitab rühma töötaja lasteaeda jäetud lapsest lastekaitsetöötajat või politseid .

2.9.Hiljemalt kella 10.00-ks tuleb lasteaeda teatada:
1) lapse puudumajäämisest , et ta võetaks maha sööjate nimekirjast.Vastasel juhul jääb laps sööjate nimekirja veel 2 päevaks.
2) puudunud lapse järgmisel päeva lasteaeda tulekust, et talle toit tellida.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine.

3.1.Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.2.Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (lööve, palavik, silmapõletik, pedikuloos, tugev nohu, köha jne.);

3.3.Lasteasutuses ei anta lastele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.4.Lapsevanem informeerib direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (nt.allergia), mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonna ning õppe-kasvatustegevuse korraldust.

3.5. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäirtest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

3.6. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni antakse lapsele esmast abi.

3.7. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksida eraldi ruumi. Lapse nakkushaigusesse haigestumisel on lapsevanemal kohustus teavitada lasteasutust esimesel võimalusel.

3.8.Lasteaia direktor teavitab Terviseametit ja lapsevanemaid lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.9. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõuded, järgides Terviseameti juhiseid.

3.1.Riietus:

3.1.Laps tuuakse lasteaeda korrastatud välimuse, vanusele ja ilmastikule vastavate puhaste ja tervete riietega .
3.2.Lapse riietusel vältida pikki nöör- paelkinniseid ja haaknõelu, sallina soovitav kasutada kaelussalli. Kinnitused (lukud, trukid) peavad olema turvalised ja töökorras.

3.3.Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme.
Jahedamal perioodil antakse kaasa ka õuekindad, suvel vajalik päikesekaitseks peakate. Õueriiete taskus peab peab olema eraldi taskurätik.

3.4.Toas on soovitav kanda libisemiskindla tallaga kindlalt jalas püsivaid vahetusjalanõusid (mille jalga panemise ja äravõtmisega saab laps ise hakkama), et vältida komistamis- ja kukkumisohtu. Lampjalgsuse ja rühihäirete ärahoidmiseks ei soovita jalatseid, millel puudub kannatagune kinnis.

3.5.Liikumistunniks on vajalik spordiriietus, mida hoitakse eraldi lapse nimega varustatud riidest kotis.Kevadel ja sügisel toimuvad liikumistegevused õues.

3.6.Päevaseks magamiseks on vajalikud magamisriided.

3.7.Lapsevanem korrastab lapse soengu ja garderoobikapi igal hommikul ning jälgib,et seal oleksid kamm, puhtad taskurätikud ja piisavalt vahetusriideid.

3.8.Lapse isiklike asjade toomiseks -viimiseks on vajalik eraldi kott .

3.9.Lapse asjad tuntakse ära, kui nendel on märgistus. Markeerimata kaotsiläinud riideesemete eest lasteaed ei vastuta.

3.10. Rühmas toimuva peo päeval on vajalik lapsevanema kohalolek vähemalt 10-15 minutit enne peo algust, et lapsele riided selga aidata ja soengut korrastada

3.11. Lasteaia pidudel vastutab lapsevanem oma lapse käitumise eest ise, seistes hea selle eest, et kaasasolevate pere nooremate või ka vanemate laste käitumine ei häiriks esinejaid. Mobiiltelefonid lülitatakse peo ajal hääletuks!

4.Mäng ja õuesolek:

4.1.Isiklikud mänguasjad ei ole lasteaias soovitavad(v.a.reedel – koduste mänguasjade päeval). Lasteaeda ei tohi kaasa võtta määrdunud, katkiseid ja militaarse iseloomuga mänguasju. Õpetaja ei vastuta kaasatoodud mänguasjade kadumise või katkimineku eest.

4.2.Koju minnes otsib laps oma mänguasja ise üles.

4.3.Lapse poolt pahatahtlikult lõhutud mänguasja või inventari heastab lapsevanem.

4.4.Kelkude, suuskade toomise ja viimise eest vastutab lapsevanem. Iga kelk peab olema tähistatud lapse nimega.
Jalg- ja tõukerataste sõitmine ei ole lasteaia hoovil lubatud vastvate tingimuste puudumise tõttu. Lasteaeda jalgrattaga sõitvad lapsed pargivad päevaks rattad vastavasse parklasse.
Lasteaed ei vastuta rataste ja kelkude hoiu ja katkiminemise eest.

4.5.Lasteaia territooriumil kehtivad õuereeglid kuuluvad täitmisele ka juhul, kui laps viibib territooriumil koos lapsevanemaga.

5.Toiduraha ja muude kulude tasumine lapsevanema poolt

5.1.Lasteaias on 3 söögikorda ja lisaks terviseamps.

5.2.Lapsevanemal on võimalus loobuda mõnest toidukorrast kirjaliku avalduse alusel, kuid toidukordade arv peab jääma muutumatuks 1 kuu jooksul.

5.3.Lapsevanem tasub õigeaegselt (arvel märgitud kuupäevaks) lapse toitlustustasu ja osalustasu raamatupidamise poolt esitatud arve alusel.

5.4.Toiduraha arvestamise aluseks on koha kasutustabel.
Toidukulu maksumus ühes päevas aiarühmas 2.23 eurot ja sõimes 2.16 eurot (direktori käskkiri nr 17.juuni 2015 nr 4)

5.5.Muude kulude (teatripiletid, bussisõidud vms.) katmise korra ja summa otsustab rühma laste vanemate koosolek.

6.Turvalise kasvukeskkonna ja töökorralduse tagamine

6.1.Lasteaia territoorium on ümbritsetud võrkaiaga, mille väravad laste turvalisuse huvides täiskavanute poolt alati suletakse ,puhkepäevadeks ja ööseks ka lukustatakse.

6.2.Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu ja pakub lastele erinevaid mängu-,õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse võimalusi.

6.3.Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

6.4.Lapsed,lapsevanemd ja töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimsest ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

6.5.Kiusamise ennetamise võtmeisikuks lasteasutuses on õpetaja, kes on iseenda, laste, lastevanemate, kolleegide ja inimeste omavaheliste, sõbralike ja toetavate suhete looja.

6.6.Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.

6.7.Laste puhke- või magamise ajal on laste juures 1 rühma töötaja.

6.8.Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa,peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma turvalisuse õuealal.

6.9.Õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste.

6.10.Laste lahkumine lasteasutuse hoonest või territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.

7.Muud:

7.1.Lasteaia kollektiivpuhkuse otsustab hoolekogu ja kinnitab vallavalitsus.

7.2.Kodukorra kinnitab Iisalu Lasteaed Kurekell direktor, kuulates ära hoolekogu ja lasteaia pedagoogilise nõukogu arvamuse.

7.3.Lapse lahkumisel lasteaiast, ajutisest äraolekust või andmete muutumisest teavitada lasteaia direktorit („Iisaku lasteaeda Kurekell laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord” Iisaku vallavalitsuse määrus 06.06.2012 nr 5) kirjalikult.

7.4.Lasteaial on õigus nõuda lapsevanematelt PÄEVAKAVA ja KODUKORRA järgimist ja lasteaiakoha maksimaalset kasutamist.

7.5.Kontaktandmete muutumisel teavitatakse sellest koheselt rühma õpetajat.

7.6.Lasteaias toimuvaga kursis olemiseks tutvutakse lasteaia infostendiga ja võimalusel ka lasteaia koduleheküljega.

7.7.Lapsevanem on majas viibides viisakas, tervitab tulles ja jätab minnes hüvasti, olles nii heaks eeskujuks oma lapsele.

7.8.Lahkhelid lapse ja rühmakaaslaste vahel lahendatakse rühmas omavahel rühmaõpetajaga konsulteerides. Lapsevanem ei ole teise lapse noomija ega karistaja!

7.9.Probleemide ja arusaamatuste puhul pöörduda avameelselt rühmatöötajate või direktori poole.

Koos lahendame kõik proleemid!